در این صفحه می‌توانید گزارش مالی جلسات را مشاهده کنید.

۱۸ بهمن ۱۳۹۷

جلسه ۲۱ : توسعه اپلیکیشن‌های موبایل با Flutter

حمایت شرکت کنندگان ۱۳۷.۰۰۰ تومان هزینه برگزاری جلسه ۱۲۰.۰۰۰ تومان موجود صندوق بعد از جلسه ۲.۰۵۲.۰۰۰ تومان
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

جلسه ۲۰ : یادگیری مهارت های برنامه نویسی

حمایت شرکت کنندگان ۱۷۵.۰۰۰ تومان
هزینه برگزاری جلسه ۱۷۰.۰۰۰ تومان
موجود صندوق بعد از جلسه ۲.۰۳۵.۰۰۰ تومان

۲۰ دی ۱۳۹۷

جلسه ۱۹ : مقدمه‌ای بر علم داده

حمایت شرکت کنندگان ۲۲۵.۰۰۰ تومان
هزینه برگزاری جلسه ۱۷۰.۰۰۰ تومان
موجود صندوق بعد از جلسه ۲.۰۳۰.۰۰۰ تومان

۰۶ دی ۱۳۹۷

جلسه ۱۸ : مقدمه‌ای بر هک سئو

حمایت شرکت کنندگان ۳۲۵.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۳۵.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۹۷۵.۰۰۰ تومان

۲۲ آذر ۱۳۹۷

جلسه ۱۷ : آشنایی با MongoDB

حمایت شرکت کنندگان ۲۶۵.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۰۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۸۵.۰۰۰ تومان

۲۴ آبان ۱۳۹۷

جلسه ۱۶ : استراتژی محتوا

حمایت شرکت کنندگان ۵۵۵.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۹۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۶۲۰.۰۰۰ تومان

۰۳ آبان ۱۳۹۷

جلسه ۱۵ : Recommender System

حمایت شرکت کنندگان ۲۴۰.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۲۵.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۲۵۵.۰۰۰ تومان

۱۹ مهر ۱۳۹۷

جلسه ۱۴ : مدیریت پروژه با اسکرام

حمایت شرکت کنندگان ۲۲۰.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۰۵.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۱۴۰.۰۰۰ تومان

۰۵ مهر ۱۳۹۷

جلسه ۱۳ : Progressive Web Apps

حمایت شرکت کنندگان ۱۳۸.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۹۳.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۰۲۵.۰۰۰ تومان

۲۲ شهریور ۱۳۹۷

جلسه ۱۲ : امنیت در IOT

حمایت شرکت کنندگان ۱۷۴.۶۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۵۱.۵۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۹۸۰.۰۰۰ تومان