جلسه ۱۲ : امنیت در IOT

حمایت شرکت کنندگان ۱۷۴.۶۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۵۱.۵۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۹۸۰.۰۰۰ تومان

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.