جلسه ۱۲ : امنیت در IOT

حمایت شرکت کنندگان ۱۷۴.۶۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۵۱.۵۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۹۸۰.۰۰۰ تومان

This entry was posted in . Bookmark the permalink.