جلسه ۱۴ : مدیریت پروژه با اسکرام

حمایت شرکت کنندگان ۲۲۰.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۴۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۰۷۰.۰۰۰ تومان

This entry was posted in . Bookmark the permalink.