جلسه ۱۴ : مدیریت پروژه با اسکرام

حمایت شرکت کنندگان ۲۲۰.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۴۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۰۷۰.۰۰۰ تومان

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.