جلسه ۱۵ : Recommender System

حمایت شرکت کنندگان ۲۴۰.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۶۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۱۱۵.۰۰۰ تومان

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.