جلسه ۱۵ : Recommender System

حمایت شرکت کنندگان ۲۴۰.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۶۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۱۱۵.۰۰۰ تومان

This entry was posted in . Bookmark the permalink.