جلسه ۱۷ : آشنایی با MongoDB

حمایت شرکت کنندگان ۲۶۵.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۳۵.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۶۱۰.۰۰۰ تومان

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.