جلسه ۱۹ : مقدمه‌ای بر علم داده

حمایت شرکت کنندگان ۲۲۵.۰۰۰ تومان
هزینه برگزاری جلسه ۲۰۵.۰۰۰ تومان
موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۸۰۵.۰۰۰ تومان

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.