جلسه ۱۹ : مقدمه‌ای بر علم داده

حمایت شرکت کنندگان ۲۲۵.۰۰۰ تومان
هزینه برگزاری جلسه ۲۰۵.۰۰۰ تومان
موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۸۰۵.۰۰۰ تومان

This entry was posted in . Bookmark the permalink.