جلسه ۲۰ : یادگیری مهارت های برنامه نویسی

حمایت شرکت کنندگان ۱۷۵.۰۰۰ تومان
هزینه برگزاری جلسه ۲۰۵.۰۰۰ تومان
موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۷۵.۰۰۰ تومان

This entry was posted in . Bookmark the permalink.