جلسه ۲۰ : یادگیری مهارت های برنامه نویسی

حمایت شرکت کنندگان ۱۷۵.۰۰۰ تومان
هزینه برگزاری جلسه ۲۰۵.۰۰۰ تومان
موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۷۵.۰۰۰ تومان

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.