جلسه ۲۱ : توسعه اپلیکیشن‌های موبایل با Flutter

حمایت شرکت کنندگان ۱۳۷.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۵۵.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۵۷.۰۰۰ تومان

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.