جلسه ۲۲ : نبایدهای استارتاپی برای جذب سرمایه

حمایت شرکت کنندگان ۱۸۳.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۳۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۱۵.۰۰۰ تومان

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.