جلسه ۲۲ : نبایدهای استارتاپی برای جذب سرمایه

حمایت شرکت کنندگان ۱۸۳.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۳۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۱۵.۰۰۰ تومان

This entry was posted in . Bookmark the permalink.